หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ไฟล์ประกอบการเรียน
 
  รายวิชา ไฟล์เอกสาร
  กฎหมายธุรกิจดิจิทัล สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
    [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน [ ebookกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ]
    ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  การเขียนโปรแกรมบน สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  อุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น Thunkable [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  การพัฒนาโปรแกรมบน สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  คอมพิวเตอร์พกพา Thunkable [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
     
 
  ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
  สารสนเทศ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  เคลื่อนที่ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิว สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  เตอร์ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
    [ คู่มือประกอบคอม ] [ คู่มือสร้างUSB_boot_Windows10 ]
    [ คู่มือติดตั้งWindows10 ]
 
  การพัฒนาโปรแกรมบน สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา Thunkable [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  เพื่องานอาชีพ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงาน สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  อาชีพ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  หลักการคิดเชิงออกแบบและ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ แนวคิดฯแผนธุรกิจ ]
  นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ [ ภาคธุรกิจบริการ ] [ ภาคการผลิต ] [ ภาคการค้า ]
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ]
 
  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  จัดการอาชีพ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  Bully อันธพาลในองค์กร สไลด์ [ 1 ]
     
 
  พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
  ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ4 สไลด์ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  กฏหมายพาณิชย์ สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
    [ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน ] ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
    [ แบบทดสอบก่อนเรียน ] [ แบบทดสอบหลังเรียน ]
 
  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย สไลด์ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
  ในงานสาขาอาชีพ คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สไลด์ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  โปรแกรมกราฟิก สไลด์ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
    คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  การลงทุนออนไลน์ สไลด์โน๊ตย่อ [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
    [ ตลาดหลักทรัพย์ ] [ Click2Win ] [ Settrade ] [ StreamingPro ] [ APP ]
    [ คู่มือเทรดเดอร์ ]
 
  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ใบความรู้ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
    เกณฑ์ประเมินใบงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ สไลด์โน๊ตย่อ [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
  (การตัดต่อวีดิโอด้วยคอมพิวเตอร์) VDO สาธิตการใช้งาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
    [ใบความรู้ Ulead [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ A ][ B ]
    [ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] [ แบบฟอร์มสตรอรีบอร์ด ]
 
  การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ebook [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6-7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
 
[บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] [ 14 ]
 
[ ตัวอย่างโปรเจ็กเว็บ] [คลิปสร้างแม่แบบเว็บ]
  [ใบงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
 
[ตัวอย่างงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
 
  การจัดการเรียนรู้ด้วย Edmodo

[คู่มือEdmodo]

  ระบบฐานข้อมูล [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
  การออกบบภาพเคลื่อนไหว
[ คู่มือFlash ] [ ชุดที่ 2 ] [ บทเรียนออนไลน์ ]
  การออกแบบด้วย Visio
[ คู่มือ visio ] [ สไลด์ ]
  การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
[บทที่ 2-8]
  จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
บทที่ [ 1 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
[ติดตั้งXP] [ RAM ] [ส่วนประกอบPC ] [ไวรัส ] [ ประกอบpc ]
  ระบบฐานข้อมูล
[ SQL1 SQL2 SQL3 5 6 7-8 access access2 ]
  โครงการ
ขั้นตอนเขียนโครงการ